Jelgavas 4.vidusskolas normatīvie dokumenti

 

Jelgavas 4. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Jelgavas 4. vidusskolas nolikums

Projekts "PuMPuRS"


Izglītības programmas

    Speciālās pamatizglītības programma 

    Pamatizglītības programma (1.a,c, 2.c, 4.c, 5.c, 7.c, 8.c) 

    Pamatizglītības programma (1.d,e, 2.a,d, 4.a,d,e, 5.a,d, 7.a,d,e, 8.a,d,e) 

    Pamatizglītības programma (1.b, 2.b, 4.b, 5.b, 7.b, 8.b) 

    Pamatizglītības programma (3.a, 3.d, 6.a,d,e, 9.a,d) 

    Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (3.c, 6.c, 9.c) 

    Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (3.b, 6.b, 9.b) 

    Vispārējās vidējās izglītības programma (10.a, 11.a) 

    Vispārējās vidējās izglītības programma (10.b, 11.b) 

    Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (12.a,b,c) 

 

Drošības un kārtības noteikumi/ reglamenti

Darba kārtības noteikumi
Iekšējās kārtības noteikumi
Kavējuma reglaments
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

E-klases lietošanas kārtība

Drošības noteikumi izglītojamiem

Garderobes lietošanas noteikumi

Kārtība, kā tiek organizētas dežūras skolā

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Vienošanās mūzikas novirziena klasēm

Vienošanās par kora tērpu nodošanu un izmantošanu

Vienošanās par mūzikas instrumenta nodošanu un izmantošanu

 

Apmeklējuma pieteikšanas un uzturēšanās kārtība  

Apmeklētāju pieteikšanās kārtība

          Apmeklētāju pieteikšanās kārtība

Izglītojamo vecāku un nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Jelgavas 4.vidusskolā

 

 
Bibliotēkas noteikumi

   Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi

          Bibliotēkas apgaitas lapa