PŪTĒJU ORĶESTRIS "ROTA"

Agris Celms
diriģents

Oskars Celms
diriģents

Mēģinājuma laiki


Otrdiena   koncertzāle   08:15-8:55
Ceturtdiena  koncertzāle   18:00-19:00

      Pūtēju orķestra programma ir kultūrizglītības programma, kura atbilst valsts īstenotās izglītības mērķiem un uzdevumiem. programmas īstenošanas gaitā akcentējama dalībnieku muzikalitātes attīstība un kolektīvas muzicēšanas apguve un prasmju izkopšana. Programma attīsta dalībnieku prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā, rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā un turpmākajā dzīvē. Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestris darbojas no 1976. gada. Šajos gados kolektīvs ir sasniedzis ievērojamus rezultātus, kļuvis visā valstī pazīstams ar snieguma kvalitāti un  ir pretendējis uz laureāta nosaukumu visos konkursos, festivālos un skatēs. Kolektīvs neiztrūkstoši piedalās pilsētas un republikas kultūras apritē jau 20 gadus. Latvijas skolu jaunatnes 8. dziesmu  svētkos izcīnīja 3. pakāpes laureāta diplomu. Pa šiem gadiem kolektīvā nomainījušās vairākas skolēnu paaudzes, pašreiz muzicē arī jau pirmo orķestrantu bērni. Lai kolektīva kvalitāte saglabātos nemainīgi augsta, jāiegulda milzīgs, regulārs un profesionāls darbs, individuāls darbs jauno mūziķu audzināšanā, jābūt sagatavošanas studijai (mazajam orķestrim), jābūt profesionālai, saliedētai profesionālai mūziķu komandai, kas saliedētā darbā ir gatava realizēt vienotu koncepciju kopēja mērķa sasniegšanai.

2001./2002. mācību gadā pūtēju orķestris piedalījās –

Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību festivālā ar programmu "Mana skola", piedalījās Latvijas pūtēju orķestru 5. salidojumā Ogrē, kurā ieguva 2. pakāpes laureātu diplomu, ar koncertprogrammu piedalījās Ziedu svētkos Austrijā.

2003./2004.mācību gadā novada  skates I pakāpes laureāts,

2005. gadā IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku finālskates II pakāpes laureāts.

2006. gadā laureāts orķestru konkursā Pēterburgā

2007. gadā piedalījies festivālā Ruānā, sniedzot 4 koncertus un uzņemts Ruānas orķestris Jelgavā, skolu pūtēju orķestru skates 1. pakāpes laureāts,

2009. gadā skolu pūtēju orķestru skates 1. pakāpes laureāts,

2010. gadā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku finālskates I pakāpes laureāts.

2011. gadā –  Skolu pūtēju orķestru novada  skates I pakāpes laureāts, dalība skolu jaunatnes pūtēju orķestru koncertā „Mēs varam tā!”, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pasākumā „Amatnieku svētki 2011”, Belostokas (Polija) pilsētas svētkos, sniedzot koncertus. Koncertdarbība – Pilsētas Skolotāju dienas svinīgais pasākums, Zaļā punkta rīkotais Zemgales reģiona pasākums „Zaļā nakts”, Jelgavas pilsētas svētki. Dalība Krievijas Kirovas apgabala mēru vizītes koncertā, Ivanofrankovskas (Ukraina) pedagogu delegācijas vizītei veltītajā koncertā skolā, Ziemassvētku koncertā skolā.

2012. gadā – Dalība Starptautiskajā orķestru konkursā Valmierā, koncertā „Tauru balsis” skolā, koncertā „Mēs - Latvijai” Jelgavas kultūras namā, pūtēju orķestru defilē programmas finālskatē, Ivanofrankovskas (Ukraina) pilsētas 350. gadu jubilejas svinībās, Jaukto koru salidojumā Saldū, VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru finālskatē (I pakāpes diploms),  Jelgavas pilsētas svētkos – Defilē programma koncertā „Mīlestības vēstules Jelgavai”. Mācību gada noslēguma pasākumā skolā, elektromobiļu brauciena „Tallina - Montekarlo” sagaidīšanā Jelgavā.

2013. gadā – Dalība Metāla skulptūru festivālā Jelgavā, Mītavas tilta svinīgajā atklāšanas pasākumā Jelgavas pilsētā, Jelgavas pilsētas Sabiedrības integrācijas pārvaldes pasākumā „Mēs sveicam Tevi!”, kas veltīts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 94.gadadienai, Ziemassvētku koncertā skolā, Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skatē. Dalība   XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pūtēju orķestru skatē (39.27 punkti, III vieta), Dalība defile finālkonkursā, kā arī Latvijas Republikas 95 gadadienai  veltītajā pūtēju orķestrukoncertāRīgā, laukumā pie Brīvības pieminekļa Dalība Jelgavas 4. vidusskolas Mūzikas novirziena 35 gadu jubilejas ieskaņas koncertā „Mēs Maestro mūzikā” kopā ar R. Paulu, Dalība Igaunijas. viesiem veltītajā koncertā, Sarmas ielas svētkos, Jelgavas pilsētas svētkos

2014. gadāLatvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skate un pūtēju orķestru defile finālskate – 1.pakāpe. Dalība skolas pasākumos - A.Celma jubilejas un mūzikas novirziena 35 gadu jubilejas koncerts. Dalība Jelgavas pilsētas pasākumos - Ielu skrējienā, Pilsētas svētku gājienā, Senioru deju svētkos, Valsts svētku 95 gadadienas koncerts Jelgavas 5. vidusskolā. Dalība Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku modelēšanas koncertā Ķīpsalas izstāžu centrā.

2015. gadāDalība Zinību dienas pasākumā skolā, lielveikala atklāšanas pasākumā, Jelgavas pilsētas Metāla svētkos, pūtēju orķestru „Rota”, „Siguldas absolventi” koncertā, skolas 70. gadu jubilejas pasākumos, Eiropas dienas pasākumos Jelgavā, Jelgavas skolēnu koru un orķestru koncertā „Es nāku no mazas tautas”, kas veltīts Jelgavas 750 gadadienai un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Belostokas (Polija) pilsētas svētkos, sniedzot koncertus.

 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vēsturisko Kurzemes un Zemgales novadu pūtēju orķestru skate, 1. pakāpes diploms

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru defile finālkonkurss, 1. pakāpes diploms

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru finālkonkurss, Zelta diploms

2016./2017. mācību gadāOrķestra priekšnesumi volejbola spēlē Latvija – Igaunija, dalība lauksaimnieku godināšanas pasākumā „Sējējs”, dalība koncertā „Ja man saule roku dotu”,     Ziemassvētku koncerts Jelgavas 4. vidusskolā. Dalība ballē “Ielūdz Spīgo” 2016. gada 20. decembris., Zemgales un Kurzemes novada p/o skate, 46,38 punkti, I pakāpe ar izcilību, P/o defile skate Liepājā 45,40 punkti, I pakāpe. Baltijas valstu profesionālo izglītības iestāžu sacensību atklāšana, Jelgavas Sporta halle, Latvijas izglītības iestāžu p/o finālskate Rīgā, 40,00 punkti, I pakāpe, dalība ielu skrējienā Jelgavā, Defilē pie Brīvības pieminekļa, Latvijas izglītības iestāžu p/o festivāls Ķīpsalā, Uzstāšanās Eiropas dienā Uzvaras parkā, dalība Jelgavas pilsētas svētku gājienā. G.Ordelovskim veltītais p/o koncerts “Novadnieki” Jelgavā, dalība pasākumā “Zemgales laiks Ziedonim” skolā.